Jackrabbit in Snow.photo by Wendy Shattil/Bob Rozinski